1 października 2023

Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie „Volley Dąbrowa Górnicza” i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu  „Stowarzyszeniem”.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dąbrowa Górnicza.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Dąbrowa Górnicza i województwa śląskiego.
 4. Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie siatkówki, jako sportu masowego oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej m.in. poprzez:
  1. integrację środowiska siatkarskiego,
  2. popularyzacje gry w piłkę siatkową wśród młodzieży i dorosłych,
  3. aktywizacje sympatyków piłki siatkowej do jej masowego uprawiania.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizację otwartych turniejów,
  2. uczestnictwo w zawodach organizowanych,
  3. reprezentowanie członków Stowarzyszenia na zewnątrz,
  4. współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze działania,
  5. organizacje zajęć sportowych,
  6. działalność charytatywną.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi pozytywną rekomendację jednego z członków Stowarzyszenia,
  3. jest pełnoletnia,
  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu przesłanek, o których mowa w pkt.3.
 5. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia.
 7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały zarządu.
 8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez walne zgromadzenie w drodze głosowania.
 10. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków, z głosem stanowiącym,
  2. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  4. udziału  w  zebraniach,  wykładach  oraz   imprezach  organizowanych  przez Stowarzyszenie,
  5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 12. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 13. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 14. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 15. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu,
  2. wykluczenia przez zarząd:
   1. z powodu łamania statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. z powodu nagminnego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   3. nie płacenia składek za okres roku,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka.
 16. Od uchwały zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
 17. Odwołanie,  którym mowa w pkt. 15 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
 18. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w pkt. 16, nie później niż w terminie 3 m-cy przewodniczący komisji rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  w przedmiocie odwołania, chyba , że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zebranie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego zebrania.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Władz.
  1. kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym bezwzględną większością głosów,
  2. członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że zapisy Statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni gości.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 2 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalenie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub jego władze,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 11. Zarząd składa się z 4 osób w tym Prezesa, 2 Wiceprezesów i Skarbnika.
 12. Członkowie zarządu mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu, mogą również pełnić swe funkcje społeczne. Zasady wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Walne Zebranie, wyznacza ono również upoważnionego do nawiązania stosunku pracy z osobami wchodzącymi w skład Zarządu (gdy są one zatrudnione w Stowarzyszeniu). Właściwym do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pozostałymi pracownikami Stowarzyszenia jest Zarząd (zgodnie z zasadami reprezentacji).
 13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 14. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 15. Komisja  Rewizyjna  powołana  jest  do  sprawowania  kontroli  nad  działalnością Stowarzyszenia.
 16. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 17. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie sprawozdania z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
 18. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej
  3. dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów.
 2. Wszelkie środki pieniężne przechowywane mogą być: na rachunku bankowym Stowarzyszenia, na rachunku inwestycyjnym i w formie innych instrumentów finansowych bądź gotówką w kasie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności sprawach majątkowych wymagane są podpisy 2 członków Zarządu działających łącznie.
 6. Zakazuje  się  udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczenia  zobowiązań  majątkiem Stowarzyszenia.
 7. Zakazuje się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników.
 8. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.